X

Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Stichting Fibula heeft met financiering van het ministerie van VWS een Denktank Netwerken Palliatieve Zorg opgericht.

De opdracht van Stichting Fibula aan de Denktank is om in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende financieringsregeling voor te stellen. De Denktank inventariseert daarvoor best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld.

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. Het doel van de Denktank is om advies uit te brengen over hoe de de regionale samenwerking in de palliatieve zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als uitgangspunt geldt het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader palliatieve zorg.


Samenhang tussen het werk van de Denktank, netwerken palliatieve zorg, het primaire zorgproces en Kwaliteitskader palliatieve zorg

Onderstaand figuur laat de relatie zien tussen het primaire zorgproces, het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de netwerken palliatieve zorg. Centraal staat het primaire zorgproces dat plaatsvindt tussen de patiënt en zijn of haar naasten (gele cirkel) en de primaire zorgverleners (oranje cirkel). Het primaire zorgproces wordt verleend door formele en informele zorgverleners conform het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (blauwe cirkel), waarin is vastgelegd wat goede palliatieve zorg is. De 66 netwerken Palliatieve Zorg (rode cirkel) bevorderen de coördinatie en samenwerking tussen diverse zorgaanbieders in een regio en ondersteunen zorgverleners. Een netwerk heeft als doel de organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Financiering, onderwijs en onderzoek zijn randvoorwaarden die palliatieve zorg op bovenregionaal of landelijk faciliteren (grijze cirkel).

 
De leden van de Denktank:

Janneke van Vliet, voorzitter
Ilse Raats, projectleider
Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula
Gert van Dooren, bestuurslid Fibula en voorzitter NPZ Nieuwe Waterweg Noord
Wies Wagenaar, Coördinator NPZ regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel, voormalig algemeen coördinator MCC Flevoland
Manon Boddaert, Medisch adviseur IKNL, projectleider Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Jannie Oskam, Vertegenwoordiging perspectief van patiënten en naasten
Marius Buiting, Adviseur kwaliteit van zorg
Stan van den Buijs, Huisarts, mede initiatiefnemer ‘Het roer moet om’
Mike Leers, Voormalig bestuursvoorzitter CZ en voormalig bestuurslid Zorgverzekeraars NL
Petra Hoogendoorn - Vertegenwoordiging perspectief van patiënten en naasten

De leden zijn gevraagd op basis van hun expertise, kennis en ervaring en functioneren zonder last of ruggespraak in de Denktank.
 

Interview

Janneke van Vliet en Ilse Raats vertellen over Denktank (uit Nieuwsflits Fibula maart 2018)

Planning

Werkbijeenkomsten Denktank:

9 juli 2018
20 september 2018
29 oktober 2018
26 november 2018

Verslagen eerdere werkbijeenkomsten
Consultatierondes:

21 & 26 juni: belanghebbenden informeren en verzamelen best practices, modellen en ideeën voor netwerkzorg

13 & 15 november: voorleggen concept-advies aan belanghebbenden


Presentatie plannen Denktank:

29 maart 2018 Netwerkdag
26 april 2018 congres Kwaliteitskader Palliatieve Zorg


Presentatie advies aan bestuur Fibula:

eind november 2018

Meer info

Ilse Raats
projectleider Denktank