X

Het landschap van palliatieve zorg in beeld

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden. 

De infographic is een handig instrument dat u als netwerkcoördinator, adviseur of consulent palliatieve zorg kunt gebruiken in communicatie met collega's, zorgverleners, organisaties en netwerkleden in de regio.

Download the pdf


Verzoek van netwerkcoördinatoren
Fibula heeft de visuele weergave van het landschap van de palliatieve zorg in Nederland in nauwe samenwerking met Agora en IKNL ontwikkeld op verzoek van de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg. In het Netwerk Palliatieve Zorg krijgen zij regelmatig vragen als Welke organisaties zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden zij zich tot elkaar?  De infographic ondersteunt bij het beantwoorden van deze vragen. Fibula laat de infographic periodiek actualiseren.

Communicatie
U kunt in eigen communicatiemiddelen verwijzen naar de infographic door te linken naar Het landschap van palliatieve zorg in beeld, met vermelding van de bron. 
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunnen naar: info@stichtingfibula.nl

Voor het EAPC 2017 heeft Fibula een Engelse flyer ontwikkeld om ook internationaal uitleg te kunnen geven aan het landschap van palliatieve zorg in Nederland.


Informatie over palliatieve zorg

De partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg verspreiden allen informatie via hun website of nieuwsbrief. Fibula biedt een selectie van deze informatie over palliatieve zorg aan op haar website met verwijzingen naar de broninformatie.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Fibula gaat uit van de WHO definitie van palliatieve zorg.