X

Eind juni call ZonMw voor Palliantie interventies

Praktijkinstellingen krijgen de mogelijkheid om met subsidie van ZonMw de palliatieve zorg te verbeteren door een of meerdere van de acht onderstaande interventies in de praktijk toe te passen. De subsidie-aanvraag verloopt via de Netwerken Palliatieve Zorg. Eind juni wordt door ZonMw de call opengesteld. Op 3 september moeten alle aanvragen bij ZonMw binnen zijn. 

Deze Palliantieronde is een mooie kans voor praktijkinstellingen om subsidie te krijgen voor het verbeteren van palliatieve zorg.

 • Het gaat om de implementatie van bestaande interventies die in de praktijk nuttig zijn gebleken en die, afhankelijk van het project, verder ontwikkeld en/of geïmplementeerd worden.
 • Als er organisaties binnen het netwerk zijn die mee willen doen aan een of meerdere projecten kan alleen het netwerk een aanvraag indienen.
 • We weten nog niet hoe het format van de aanvraag eruit ziet, maar we weten wel dat er per netwerk een bedrag van maximaal 75.000 euro mag worden aangevraagd per interventie. De subsidie is bedoeld om de inspanningen te vergoeden van praktijkinstellingen die nodig zijn om het project uit te voeren.
 • ZonMw zal eind juni de call publiceren. Het indienen van de aanvraag moet begin september gedaan zijn.
 • Gezien het naderen van de zomerperiode sturen wij alvast informatie over de projecten zodat jullie kunnen nadenken over de mogelijkheden, samen met de partners in jullie netwerken.
 • Bij ieder project is een link naar een samenvatting van de interventie en de voorwaarden om mee te doen aan het onderzoek, wat jullie kunnen verwachten van de onderzoekers en vice versa. En de contactpersonen van ieder project.
 • De projectleiders zijn zeker bereid het project nader toe te lichten en te helpen bij het schrijven van een subsidie aanvraag. Daarover kunnen jullie afspraken maken met de betreffende projectleider.


De acht interventies en de setting (in groen) waar deze kunnen worden toegepast:

 1. Interventies voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgorganisaties die de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking duurzaam willen verbeteren kunnen gebruik maken van de ‘Gereedschapskist’.
   
 2. Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2): ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices en thuiszorgorganisaties die voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare willen verbeteren kunnen gebruik maken van de volledige doorontwikkelde toolkit ON2. Er is aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuur sensitieve communicatie.
   
 3. De Patient Dignity Question (PDQ) voor persoonsgerichte zorg en zingeving. een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde. Van toepassing voor zorgorganisaties voor langdurige palliatieve zorg: speciale units voor patiënten in de palliatieve fase met een levensverwachting van meer dan drie maanden en afdelingen somatiek van verpleeghuizen.
   
 4. In gesprek met de burger. Het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten in de huisartspraktijk en andere settings, zoals Café's Doodgewoon. Met als doel dat mensen, ook nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken.
   
 5. Met de SigMa-methodiek leren verzorgenden in verpleeghuizen instrumenten te gebruiken die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij bewoners, passend bij de kenmerken van de organisatie en rekening houdend met de wensen en behoeften van de lokale stakeholders.
   
 6. CURA biedt laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners in alle settingen bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg: ‘lastige situaties’ waarin je niet direct weet wat het juiste is om te doen, of wanneer je sterk het gevoel hebt dat er geen goede zorg geleverd wordt.
   
 7. Psychologische interventie ‘Kanker en persoonlijke zingeving’ voor mensen met een islamitische achtergrond. Het Ingeborg Douwes Centrum (IDC), centrum voor psycho-oncologische zorg in Amsterdam, biedt ‘Kanker en persoonlijke zingeving’ sinds 2017 aan. Deze interventie wordt nu in een pilotstudie door ontwikkeld voor mensen met een islamitische achtergrond. Er wordt gezocht naar potentiele aanbieders van de interventie en verwijzers van patiënten (ziekenhuizen).
   
 8. Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: het invoeren van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker. De setting zijn (poli) klinische afdelingen en thuiszorg teams.
   

Contact: Angelique de Wit of Mirjam Jansen


Theme picker