X
Kamerbrief VWS: goed nieuws voor de palliatieve zorg

Kamerbrief VWS: goed nieuws voor de palliatieve zorg

‘Palliatieve zorg, merkbaar beter’. Daarmee geeft het ministerie van VWS aan dat de inspanningen van afgelopen jaren zichtbaar leiden naar betere kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarom trekt het kabinet structureel 8 miljoen euro extra uit voor de palliatieve zorg. In de kamerbrief (11 mei 2018) geeft de minister aan hoe deze extra impuls te besteden.

Als netwerken palliatieve zorg en Fibula mogen we trots zijn op ons aandeel in de verschillende onderwerpen. We vinden het wel jammer dat transmurale zorg/transmurale consultatie niet als thema wordt genoemd. De inhoud van de kamerbrief is voor alle netwerkenleden van belang, dus zet hem door.

 

Highlights:

 • De helft van de extra investering gaat naar de ophoging van het budget van de regeling Palliatieve terminale zorg.
 • Om de kennis en bewustwording over palliatieve zorg te verbeteren bij professionals en algemeen publiek wordt een communicatieaanpak uitgewerkt.
 • Het kwaliteitskader wordt omarmt, waarbij individueel zorgplan en de richtlijnontwikkeling specifiek wordt genoemd.
 • Het is mooi dat de coöperatie wordt genoemd om ervoor te zorgen dat organisaties in de palliatieve zorg hun activiteiten beter coördineren. Een deel van de extra middelen zal voor (activiteiten van) de nieuwe coöperatie PZNL worden ingezet. De resultaten van de Denktank met onderzoek naar de regionale inrichting van de palliatieve zorg (inclusief de netwerken) wordt eind 2018 verwacht.
 • Er komt onderzoek naar de beschikbare vergoeding voor geestelijke verzorging en verbeteren van de integratie van geestelijke zorg in de palliatieve zorg in de 1e lijn.
 • De opzet van een landelijk netwerk van kindercomfortteams.
 • Meer aandacht voor de samenwerking tussen gemeentes en netwerken. Agora, Fibula en enkele netwerken hebben hier al initiatief toe genomen.
 • De input voor de toekomstige financiering (NZa bijeenkomsten en knelpuntanalyse eerste lijn) zijn uitgangspunt voor toekomstig beleid.
 • De palliatieteams in de ziekenhuizen worden als belangrijke functie gezien.
 • Vanuit de signalen dat niet iedereen kan sterven op de plaats van voorkeur door onvoldoende gereserveerd budget door de zorgverzekeraars is er een monitor uitgevoerd. Daarin staan aanbevelingen waarmee de partijen aan de slag kunnen.
 • 24-uurszorg wordt vanaf heden intensieve zorg genoemd. Samen werken aan gesignaleerde knelpunten. Verschillende partijen gaan met reeds geïdentificeerde oplossingen aan de slag.
 • Vervanging van de ‘terminaliteitsverklaring’. Tevens moet goed worden bezien of en waar kan worden volstaan met bijvoorbeeld een aantekening in het medisch dossier.
 • Het Praktijkteam maakt succesvol de verbinding en blijft bestaan.
 • Betere begeleiding in de laatste fase bij het Pgb en vergemakkelijken van respijtzorg in hospices. Bij complexe situaties kan het praktijkteam een bemiddelende rol blijven spelen.
 • Onderzoek naar de stijging van het aantal gevallen van palliatieve sedatie en de inschakeling van consultatieteams loopt.
 • Ervaringen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg worden meegenomen in de projecten die starten binnen het Pact voor de Ouderenzorg.
 • Intentie om Nationaal Programma Palliatieve Zorg na 2020 voort te zetten.

Theme picker