X

Meer aandacht voor psychosociale ondersteuning

De werkgroep Psychosociaal van Agora wil dat er meer aandacht komt voor psychosociale ondersteuning in palliatieve zorg. 

Binnen Agora is ook een werkgroep professionele thuiszorg (met o.a. specialistisch verpleegkundigen palliatieve zorg) actief. Bij het thematisch bespreken van inhoudelijke onderwerpen trekken deze twee groepen af en toe samen op. PZNL is vertegenwoordigd in de werkgroep psychosociaal door Jeroen Joosten.


Verslag bijeenkomst 12 juni

De afgelopen bijeenkomst werd verkend in hoeverre er vanuit de WMO aandacht is/kan zijn voor ondersteuningsvragen van mensen in de palliatieve fase, bijvoorbeeld op het gebied van hulpmiddelenverlening, maar ook van zingeving, mantelzorgondersteuning, financiën, etc. Els Hekstra (projectcoördinator van de coalitie van betekenis tot het einde) en zelf opgeleid als WMO consulent, gaf uitleg over het werk van een WMO consulent, de keukentafelgesprekken die ze voeren en de verschillen die hier per gemeente in kunnen zijn. De WMO-consulent is een dienstverlener en uitvoerder van de wet, geen hulpverlener. Hij/zij moet niet zorgen voor, maar dát er iets gebeurt. Soms in dienst van de gemeente, soms aangehaakt bij een uitvoeringsorganisatie en vaak gekoppeld aan een wijkteam (de samenstelling daarvan kan verschillen).

De WMO-consulent analyseert de aanvragen heel systematisch via bijvoorbeeld de 12 domeinen van de ZRM (ZelfRedzaamheidsMatrix) tijdens en na het keukentafelgesprek, reageert vooral op wat de cliënt zelf aangeeft en beoordeelt de zelfredzaamheid.

Een tip voor de burger is om tijdens het gesprek gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner, bijvoorbeeld via de ouderenbond of MEE.

Els heeft een aantal tips voor netwerkcoördinatoren of gespecialiseerde zorgverleners:

  • Weet hoe de uitvoering van de WMO werkt in jouw gemeente; hoe het beleidsmatig en operationeel is georganiseerd.
  • Onderzoek hoe je als Netwerk Palliatieve Zorg het beste binnen kunt komen. Maak je kenbaar en leg lijntjes.
  • Weet hoe de huisartsen georganiseerd zijn, wie waar zit.
  • Zoek uit hoe het wijkteam werkt. Zitten huisarts en wijkverpleegkundige in het team? Is er een vorm van casuïstiekbespreking waar sociaal werk ook vertegenwoordigd is?

Agora heeft een aantal persona’s ontwikkeld (schets van een ‘gemiddelde persoon met een bepaalde aandoening/rol, zie https://www.agora.nl/artikel/maak-kennis-met-piet-en-ria).

In de bijeenkomst werd het, op psychosociale ondersteuning aangepaste, uitgebreide ABC model uit de richtlijn zingeving en spiritualiteit gebruikt om verder in gesprek te komen over zo’n persona. Dit leverde een levendig gesprek op waarbij het vooral over de blinde vlekken ging ‘Wat hebben de ondersteuners/zorgverleners/systeem’ gemist. Hier borduren de werkgroepen gezamenlijk op verder. Bijvoorbeeld of dit model op regionaal niveau in te vullen is met zorgverleners dus… wordt vervolgd.


Meer info: 

https://www.agora.nl/verhalen/category/blogs-wijkverpleegkundige-jelle-reijngoudt
https://www.agora.nl/nieuws/wmo-en-palliatieve-zorg-hoe-werkt-deze-samenwerking-achter-de-voordeur
https://www.agora.nl/nieuws/verbinden-zorg-en-sociaal-domein-een-blik-op-agoras-nieuwe-opdracht
 

contact: Jeroen Joosten


Theme picker