X
Project TAPA$

Project TAPA$

TrAnsmurale PAlliatieve Zorgmodellen met passende bekoStiging: leren van de praktijk

In het project TAPA$ gaan zeven geselecteerde regionale initiatieven in transmurale palliatieve zorg met elkaar aan de slag. Deze initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. Ondersteund door PZNL buigen ze zich gezamenlijk over het realiseren van passende bekostiging, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en identificeren van de basiselementen waarmee deze kwaliteit kan worden geleverd.

Na de lancering van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg NL bleek dat zorg transmuraal wordt georganiseerd om de essenties van het Kwaliteitekader in praktijk te kunnen brengen. PZNL heeft toen een veldverkenning gedaan naar transmurale initiatieven in de palliatieve zorg. Hierbij is gekeken naar transmuraal werken waarbij een bovengemiddelde aandacht is voor deze essenties en die een landelijke representatieve afspiegeling zijn. Vanuit deze verkenning ontstond een shortlist. Uiteindelijk is gekozen voor zeven initiatieven.


Zeven leertuinen

Deze zeven geselecteerde initiatieven hebben hun aanpak gepresenteerd tijdens werkbezoeken door PZNL, NZa en ZonMw in het najaar van 2018. Toen bespraken de deelnemers ook met elkaar wat er nodig is om transmurale palliatieve zorg goed van de grond te krijgen. Wat gaat er goed in deze initiatieven en waar loopt men tegenaan?

Vervolgens zijn deze zeven initiatieven uitgenodigd om als leertuinen te dienen. In deze regio’s is een manier gevonden palliatieve zorg te verbeteren en daar willen we met elkaar graag van leren. PZNL gaat met hen onderzoeken welke factoren bijdragen aan kwalitatief goede palliatieve zorg en wat een daarbij passende bekostigingsstructuur kan zijn.
 

Werkgroepen

In het project zijn twee werkgroepen gevormd. De werkgroep Kwaliteit wil inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg en de bevorderende en belemmerende factoren van de zeven geselecteerde initiatieven. De werkgroep Bekostiging richt zich op het mogelijk maken van een passende bekostiging voor transmuraal werken,    

Daarnaast worden ook overige partijen uit het veld van de palliatieve zorg benaderd. Project TAPA$ wil graag ook gebruik maken van hun deskundigheid in bijvoorbeeld de werkgroepen of de klankbordgroep. 
 

Het doel van het project

Door inzichtelijk te maken welke kwaliteit van zorg dit voor de geselecteerde initiatieven oplevert en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen, beoogt dit project bestaande initiatieven te bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en te faciliteren.


Stand van zaken

Op 11 december jl. zijn afgevaardigden van de zeven geselecteerde initiatieven voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomst kan worden gezien als de aftrap van het project, waarbij zij gezamenlijk het belang van landelijk draagvlak voor bruikbare zorgmodellen onderstreepten. Half februari heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep Bekostiging. In het voorjaar komt de werkgroep Kwaliteit voor het eerst bij elkaar.


Meer informatie

Rob Daamen, projectleider TAPA$ (transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging)

 

 

  De gekozen leertuinen zijn gesitueerd in de volgende consortiumgebieden:

  1. PalliSupport, consortium Noord Holland/Flevoland
  2. Transmuraal Zorgpad Oost Veluwe, consortium Zuidoost-Nederland, PalZo
  3. Gewenste zorg in de laatste levensfase 2.0, consortium Limburg/Zuidoost-Brabant
  4. Juiste zorg op de juiste plek; het thuisconsult specialistische PZ, consortium Propallia; noordelijk Zuid Holland
  5. Regionale samenwerkingsafspraken, consortium Zuidoost-Nederland PalZo
  6. Multidisciplinair begeleidingsteam palliatieve zorg, consortium Zuidwest-Nederland
  7. Casemanagement Friesland, consortium Ligare

 


 


Theme picker