X

Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Uitwerking adviezen Denktank

Afgelopen maanden heeft Fibula het advies van de Denktank getoetst bij bestuurders en coördinatoren van de netwerken, en met relevante landelijke partijen. Aan de hand daarvan is een beleidsvoorstel geschreven wat weer is voorgelegd aan de netwerken en besproken is met VWS en in de ALV van PZNL. Een plan van aanpak volgt.

samenvatting beleidsvoorstel
 

Slotbijeenkomst

Op donderdag 17 januari 2019 heeft Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg, in het Akoesticum in Ede het advies van de Denktank overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Fibula, Ton Ruikes. Dit deed zij onder toeziend oog van zo'n 120 geïnteresseerden. 

Gastspreker Guus Schrijvers schreef, naar aanleiding van de bijeenkomst, op zijn website het artikel: Met palliatieve zorg komt het goed

 

Achtergrond Denktank netwerken palliatieve zorg

Stichting Fibula heeft met financiering van het ministerie van VWS een Denktank Netwerken Palliatieve Zorg opgericht.

De opdracht van Stichting Fibula aan de Denktank is om in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende financieringsregeling voor te stellen. De Denktank inventariseert daarvoor best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld.

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. Het doel van de Denktank is om advies uit te brengen over hoe de regionale samenwerking in de palliatieve zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als uitgangspunt geldt het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader palliatieve zorg.


Samenhang tussen het werk van de Denktank, netwerken palliatieve zorg, het primaire zorgproces en Kwaliteitskader palliatieve zorg

Onderstaand figuur laat de relatie zien tussen het primaire zorgproces, het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de netwerken palliatieve zorg. Centraal staat het primaire zorgproces dat plaatsvindt tussen de patiënt en zijn of haar naasten (gele cirkel) en de primaire zorgverleners (oranje cirkel). Het primaire zorgproces wordt verleend door formele en informele zorgverleners conform het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (blauwe cirkel), waarin is vastgelegd wat goede palliatieve zorg is. De 65 netwerken Palliatieve Zorg (rode cirkel) bevorderen de coördinatie en samenwerking tussen diverse zorgaanbieders in een regio en ondersteunen zorgverleners. Een netwerk heeft als doel de organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Financiering, onderwijs en onderzoek zijn randvoorwaarden die palliatieve zorg op bovenregionaal of landelijk faciliteren (grijze cirkel).


Werkwijze van de Denktank

De Denktank inventariseert best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld. Om meer inzicht te krijgen in de huidige bedrijfsvoering van de netwerken palliatieve zorg, wordt hen gevraagd welke inkomsten zij ontvangen (naast de subsidie in het kader van de regeling PTZ; hierbij gaat het om zowel gelden als inkomsten in natura) en welke uitgaven zij doen. De Denktank inventariseert welke functies een netwerk idealiter moet vervullen en wat de werkzame principes zijn van goed functionerende netwerken. Op basis van deze functies en werkzame principes doet de denktank een voorstel voor een of meerdere passende organisatiemodellen inclusief de bijbehorende financiering en governance. De Denktank betrekt in haar advies ook nieuwe zorgconcepten, andere manieren om de zorg te organiseren (o.a. met behulp van ICT) en strategieën voor implementatie.

Bij de start van de Denktank zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Naast het Kwaliteitskader zijn de belangrijkste:

  1. Netwerken palliatieve zorg zijn noodzakelijk voor samenwerking, kennisdeling en deskundigheidsbevordering,
  2. Leren van goede voorbeelden,
  3. Innovatie stimuleren.

 
De leden van de Denktank:

naam expertise
Mw. J. van Vliet, MHA, voorzitter Denktank

Besturing zorgorganisaties en transmurale netwerkzorg

Mw. dr. I. Raats, projectleider Denktank Projectmanagement, patiëntgerichte zorg
Mw. drs. M. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde

Mede-initiatiefnemer Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, specialistische palliatieve zorg

Dhr. drs. C.A.C.G. van den Buijs, huisarts

Generalistische palliatieve zorg

Dhr. mr. J.M. Buiting, arts Innovaties en kwaliteit van zorg
Dhr. G.P. van Dooren, MPM Netwerken palliatieve zorg
Mw. ir. A.P.Y. Hoogendoorn Perspectief van patiënten en naasten, persoonsgerichte zorg met e-health
Dhr. drs. M.A.M. Leers

Bekostiging van zorg

Mw. drs. J.A.M. Oskam

Perspectief van patiënten en naasten

Mw. J. Roelands Netwerken palliatieve zorg
Mw. W.M. Wagenaar (tot 22 okt 2018) Netwerken palliatieve zorg

 

De leden zijn gevraagd op basis van hun expertise, kennis en ervaring en functioneren zonder last of ruggespraak in de Denktank.

 

Interview

Janneke van Vliet en Ilse Raats vertellen over Denktank (uit Nieuwsflits Fibula maart 2018)