X

Project TAPA$

Om de groeiende populatie palliatieve patiënten nu en in de toekomst zorg te kunnen bieden, zoals omschreven in het breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, wordt palliatieve zorg in toenemende mate transmuraal en in netwerkverband georganiseerd. Hiermee komen de patiënt en zijn naasten centraler te staan. Een passende bekostiging van transmurale palliatieve zorg is een belangrijke randvoorwaarde om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) heeft in 2018 in een veldverkenning gekeken welke initiatieven in transmurale palliatieve zorg een bovengemiddelde aandacht hebben voor meerdere essenties van het kwaliteitskader. Op basis van deze veldverkenning zijn zeven initiatieven gevraagd om gezamenlijk aan de slag te gaan in het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve Zorg met passende beko$tiging).

Deze zeven initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. Ondersteund door PZNL buigen ze zich over het realiseren van passende bekostiging, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en identificeren van de basiselementen waarmee deze kwaliteit kan worden geleverd. Bestaande initiatieven bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren, staan centraal in project TAPA$. Alleen in samenwerking met de zeven initiatieven en andere stakeholders kunnen resultaten worden behaald. Draagvlak en betrokkenheid is essentieel voor een succesvol project en vraagt zorgvuldigheid en aandacht.

Het project heeft een klankbordgroep en twee werkgroepen: Werkgroep kwaliteit en Werkgroep bekostiging. De initiatieven nemen deel aan beide werkgroepen.

Op 27 juni 2019 vond er een Invitational Conference (IC) ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats waarin twee projecten centraal stonden: Het project TAPA$ en Individueel Zorgplan (IZP). Lees het verslag van deze Invitational Conference en de presentatie van Manon Boddaert. 

Informatie, voortgang en producten uit het project TAPA$ zoals nieuws, factsheets, achtergrondinformatie en het projectplan, vind je terug op deze pagina.  

 

De initiatieven

Nieuws/project update

Theme picker

Gewenste zorg in de laatste levensfase

consortium Limburg - Zuidoost-Brabant

 

Regionale samen- werkings- afspraken

consortium Zuidoost-Nederland, PalZo

 

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

consortium Zuidoost-Nederland, PalZO

 

PalliSupport: transmurale zorg voor ouderen

consortium Noord-Holland&Flevoland

 

Thuisconsult specialistische palliatieve zorg

consortium Noordelijk ZH, Propallia

 

Gespecialiseerd casemanagement palliatieve zorg

consortium Noordoost Nederland, Ligare

Meer info

Rob Daamen, projectleider TAPA$

Chantal Pereira, werkgroep bekostiging

Natasja Raijmakers, werkgroep kwaliteit