Privacyverklaring

De missie van Fibula is palliatieve zorg verbinden: Fibula ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals de Netwerken-, Consortia- en Consultatieteams Palliatieve Zorg om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren.

Om onze ondersteuning te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze samenwerkingspartners, consultverleners, consultvragers en patiënten, medewerkers en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze privacy verklaring geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doelen van verwerking

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, maken wij hieronder duidelijk wat de doeleinden zijn waarvoor Fibula uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Verzending van onze (digitale) nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
 • voeren of u verder te helpen als u vragen heeft
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze ondersteuning, diensten en producten
 • Afhandelen van uw betaling
 • Om u uit te nodigen voor evenementen, afspraken of sollicitatiegesprekken
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen
 • Afhandelen van vragen, verzoeken en wensen
 • De mogelijkheid een account aan te maken op onze besloten webomgeving (community), deze omgeving en uw gegevens te beveiligen en te beschermen
 • Afhandeling en beoordeling van een sollicitatie

Fibula kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor de uitvoering van de palliatieve consultatiedienst aan de betreffende personen noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de betreffende consultvraag. Ten aanzien van deze verwerking wordt verwezen naar het Reglement Bescherming persoonsgegevens landelijke consultregistratie palliatieve zorg Fibula (PRADO). In vernoemd systeem (PRADO) verwerkt Fibula ook gegevens van consultvragers. Deze gegevens gebruiken wij voor statistieken en onderzoek en voor de verbetering van onze dienstverlening. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Fibula uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Contactpersonen Netwerken en Consortia Palliatieve Zorg

Bent u betrokkene bij de Netwerken-, Consortia- of Consultatieteams Palliatieve Zorg, dan verwerken wij uw naam en adres- en contactgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Als u netwerkcoördinator bent en gebruik maakt van onze besloten netwerkomgeving, dan verwerken wij uw naam, adres- en contactgegevens en functie voor publicatie op onze website.

Medewerkers en consulenten

Werkt u voor ons als medewerker of consulent? Dan registreren wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, bankrekeningnummer en BSN-nummer zodat wij salaris en vergoedingen kunnen over maken.

Gebruik website

Alle gegevens die door onze websites worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Bezoekt u een van onze websites en laat u daar een reactie of uw gegevens achter, bijvoorbeeld als u zich op onze nieuwsbrief abonneert  of zich inschrijft voor een training of bijeenkomst? Dan gebruiken we deze gegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens privé en/of zakelijk
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Functie/beroep
 • Social media
 • IBAN
 • Kostenplaats
 • BIG-registratienummer
 • V&VN nummer
 • Informatie uit enquêtes

Huidige websites van Fibula:

www.stichtingfibula.nl

www.ongeneeslijk.nl

www.netwerkpalliatievezorg.nl

Fibula verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar websites, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op de websites van Fibula vindt u op de pagina Cookie instellingen.

Bij het verwerken van onze websitestatistieken anonimiseren we de IP-adressen van de bezoekers: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Persoonsgegevens die Fibula verwerkt als u contact met ons opneemt

Als u persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of email, dan registreren wij die, evenals de overige gegevens die u verstrekt zoals de inhoud van uw vraag, verzoek of klacht. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Reageert u op een vacature of stuurt u ons een open sollicitatie, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege de sollicitatieprocedure. Het gaat daarbij om de gegevens uit uw CV of sollicitatiebrief. Ook gegevens over uw professionele achtergrond, opleiding(sresultaten), referenties en gegevens die u tijdens de procedure verstrekt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens die u Fibula verstrekt vanwege een zakelijke relatie

Van leveranciers kunnen wij persoonsgegevens vastleggen zoals een voor- en achternaam, werk- en privé e-mailadres, werk- en privé telefoonnummer, naam van de organisatie waar u werkt, uw functie en gegevens over de geleverde goederen en/of diensten en de afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer wij een overeenkomst met u aangaan, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld  zakelijke websites zoals LinkedIn, BIG-register, V&VN-register en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking?

Fibula verwerkt uw gegevens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevens verwerking die wij voor u uitvoeren.

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt. Hierbij informeren we u waarvoor wij u deze toestemming vragen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer verwerkt.
 • Uitvoering van overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of met u zullen aangaan.
 • Algemeen belang en/of gerechtvaardigd belang: Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen of onze dienstverlening willen monitoren en verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan u verstrekken op uw verzoek of sollicitanten selecteren. Wij maken hierbij altijd een belangenafweging.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht die op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens moeten verwerken. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens registreren en te bewaren.
 • Wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Persoonsgegevens naar derden

Fibula verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zgn. ‘verwerkers’, als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze verwerkers leggen wij in een verwerkers-overeenkomst vast dat zij de AVG naleven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen. 

Fibula kan persoonsgegevens ook delen met derde partijen die kwalificeren als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, zoals de Belastingdienst, een accountant, een pensioenverzekeraar. Deze en andere derden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting u hierover te informeren. Tenslotte kunnen wij uw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Locatie van verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Fibula kan gebruik maken van e-maildienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd. In voorkomende gevallen zal Fibula maatregelen nemen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is gevestigd in een derde land waarmee de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft of een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fibula bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een gegevensverwerkingsregister staat omschreven welke data wij verwerken, hoe deze zijn verzameld, waar we deze data opslaan, met welke doelstelling we deze verwerken, wie verantwoordelijk is voor de toegang tot deze data en de bewaartermijn. Daar waar wettelijke bewaartermijnen worden voorgeschreven, zal Fibula zich hieraan conformeren.

Veiligheid

Fibula zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Fibula heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Wij gebruiken SSL om gevoelige informatie online te beschermen. Tevens zien wij er op toe dat alle partijen met wie wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening ook afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw en onze gegevens te beschermen.

Protocol datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Fibula. Mocht er sprake zijn van een datalek dan meldt Fibula dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zal zij alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen.

Fibula is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fibula. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt Fibula een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of vindt u dat uw persoonsgegevens niet juist of onterecht worden verwerkt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn als volgt bereikbaar:

Stichting Fibula
Godebaldkwartier 419
Janssoenborch - 8e etage
3511 DT  Utrecht

Telefoonnummer 088 - 2203900

Of

info@stichtingfibula.nl

www.stichtingfibula.nl

Wijzigingen

Fibula behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen gezien de ontwikkelingen in de privacywetgeving, onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op alle websites van Fibula.

Laatste update: april 2021.