Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in een Ziekenhuis

21-1-2022 nieuwsflits
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in een Ziekenhuis

2 voorbeelden van aanpak Zelfevaluatie in een ziekenhuis

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is geschikt voor alle zorgsettingen waaronder ook het ziekenhuis. Door de brede toepasbaarheid kan het voorkomen dat een enkele vraag niet heel specifiek is afgestemd op de desbetreffende zorgsetting waaronder het ziekenhuis. Het advies is om hier flexibel mee om te gaan en de vraag toepasbaar te maken voor de eigen zorgsetting.  

Zorgverleners uit een ziekenhuis die aan de slag gaan met de Zelfevaluatie willen graag geïnspireerd worden door ervaringen van collega’s uit andere ziekenhuizen. Hierbij 2 voorbeelden van hoe een Zelfevaluatie aan te pakken.

Voorbeeld 1

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem

Patrice Tubben is verpleegkundig specialist palliatieve zorg in ziekenhuis Rijnstate en teamlid van het COPZ (Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg). Zij heeft in 2021 de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg binnen Rijnstate begeleid vanuit de rol van projectleider. 

Achtergrondinformatie

Rijnstate maakt deel uit van de ARTZ (Alliantie Regionale Top Zorg), samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis. Deze drie ziekenhuizen zijn overeengekomen dat zij in ARTZ-verband de Zelfevaluatie in de drie ziekenhuizen willen uitvoeren en te komen tot een regionale visie m.b.t. palliatieve zorg en leren van elkaar.

Hoe is de aanpak geweest van de Zelfevaluatie PZ binnen Rijnstate?

De Zelfevaluatie hebben we in 4 maanden afgerond en dit heeft ongeveer 60 uur aan tijd gekost.

Gekozen voor een pragmatische aanpak:
De Zelfevaluatie was vooral gericht op de palliatieve zorg bij de patiënten binnen Rijnstate, waarbij het COPZ betrokken is of was geweest, om zo een beeld te krijgen van het eigen functioneren en verbeterpunten te kunnen inzetten voor met name het COPZ.

Dossieronderzoek is door HBO-V studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) gedaan die bezig waren met een kwaliteitsonderzoek m.b.t. palliatieve zorg. Hierbij is dus gekozen om dossieronderzoek te doen bij patiënten waar het COPZ bij betrokken was. 

De vragenlijst is ingevuld door een van de medisch supervisoren palliatieve zorg en een van de verpleegkundig specialisten (Patrice Tubben). Jaarverslag, jaarplan en vele andere documenten zijn als bijlages toegevoegd.

Vanuit het invullen van de vragenlijst hebben wij vragen geformuleerd die wij van de multidisciplinaire groep zouden willen terug horen. Hiervoor waren uitgenodigd: hoofdbehandelaars (2), zaalartsen (1), verpleegkundige (1), psychologe (1), Medisch Maatschappelijk Werk (1), geestelijk verzorger (1), thuiszorg (2), vrijwillig palliatieve thuiszorgteam (1), radiotherapeut (1).

Wij hebben er voor gekozen de feedback te vragen in een gezamenlijke bijeenkomst van 1,5 uur via teams (vanwege Covid). Vooraf hebben wij in de uitnodiging beschreven wat het doel van deze bijeenkomst was en de PowerPoint met vragen op elk thema meegestuurd ter voorbereiding. Er waren een voorzitter en notulist aanwezig. Zeer effectieve en prettige bijeenkomst die 15 minuten uitliep. Goed om te horen van de aanwezigen wat er herkend en gewaardeerd wordt en waar nog uitdagingen en verbeterpunten liggen.

Hoe verder na deze Zelfevaluatie?

Alle gevonden resultaten en het eindrapport zijn aan het COPZ gepresenteerd en gezamenlijk zijn de verbeterpunten geprioriteerd. Binnen het COPZ van ziekenhuis Rijnstate worden de verbeterpunten uit de Zelfevaluatie PZ meegenomen in het jaarplan of de meerjarenstrategie.

Met betrekking tot ARTZ is het wachten nog op de andere 2 ziekenhuizen en is het streven om in 2022 de eerste gezamenlijke bijeenkomst te plannen om resultaten te delen.

Voorbeeld 2

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten 

Femke Peters is Physician Assistant in ziekenhuis Nij Smellinghe (ziekenhuis Drachten). Zij heeft in 2021 de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg binnen Nij Smellinghe begeleid vanuit de rol van projectleider. 

Hoe is de aanpak geweest van de Zelfevaluatie PZ binnen ziekenhuis Nij Smellinghe? 

We zijn voor de zomer van 2021 gestart met het opzetten van de Zelfevaluatie d.m.v. het schrijven van een projectplan. Deze is akkoord bevonden door RvB, afdelingshoofden en PAT (Palliatief Advies Team), en de medisch ethische commissie. We hebben een werkgroep opgezet van vier verpleegkundigen oncologie/cardio/long en chemotherapie poli, een longarts, een internist, een anesthesist/pijnspecialist, een orthopeed, een manager verbonden aan PAT, een geestelijk verzorger, een functionaris ‘kwaliteit en veiligheid’ en 2 PAT-leden. O.l.v. een gespreksleider (geestelijk verzorger) hebben we in twee bijeenkomsten van vier uur de vragen van de Zelfevaluatie doorgenomen.  

Het dossieronderzoek hebben wij laten uitvoeren door alle werkgroepleden vanuit hun eigen professie en mogelijkheden tot dossier-toegang. Iedereen had twee tot drie dossiers om te onderzoeken. Elk patiëntendossier werd door een arts én een verpleegkundige bekeken. We hebben expres ook mensen buiten de ‘palliatieve zorg PAT’ bubbel betrokken. Deze mensen kijken toch met een heel andere bril naar de vragen en problemen. 

Hoe verder na deze Zelfevaluatie? 

De uitkomsten worden momenteel uitgewerkt in de rapporten en het format analyse uitkomsten (zie voor deze documenten: Palliaweb bij het thema Zelfevaluatie Palliatieve Zorg). Aan de hand van het format zullen de werkgroepleden in gesprek gaan over gewenste verbeteringen met concrete ideeën. Dan zullen we ook prioriteren. We zullen kijken naar laaghangend fruit en quick wins, maar daarnaast ook naar de grotere verbeterpunten die meer tijd en uitwerking vragen. Met de kwaliteitsfunctionaris zorgen we voor een PDCA-cyclus en kijken we in welke vorm de verbeteringen zijn te behalen. Hierbij valt te denken aan in afdelingsjaarplannen punten ter verbetering opnemen, maar mogelijk ook projectmatig (met PAT als aansturend team) ziekenhuisbreed. 

‹ Terug naar overzicht