Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties in Friesland

21-1-2022 nieuwsflits
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties in Friesland

Enkele ervaringen van drie zorgorganisaties

Een aantal zorgorganisaties in Friesland is aan de slag gegaan met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg. Vanwege het enthousiasme van de zorgverleners over het resultaat en de beweging die het creëert, delen we in dit bericht enkele ervaringen vanuit achtereenvolgens een grote thuiszorgorganisatie, een ziekenhuis en een zorgcentrum.

Ervaringen van twee medewerkers uit een grote thuiszorgorganisatie 

Wat ging eraan vooraf?

…”Als beginnende verpleegkundige Consulenten Palliatieve Zorg zijn we eerst in gesprek geraakt met de netwerkcoördinator in Friesland. Via haar hoorden we van een presentatie over de Zelfevaluatie en hebben we deze bijgewoond. We waren meteen erg enthousiast. Met dit verhaal zijn we naar de unitleider gestapt en hebben we de organisatie hiervoor warm weten te maken”…

Start Zorgorganisatie met de Zelfevaluatie

…”Onze thuisorganisatie heeft veel wijkteams, verspreid over een groot gebied. Hoe zet je dan een Zelfevaluatie uit? Dit was zoeken voor ons. We waren het er namelijk wel over eens dat we een beeld van de gehele thuiszorg wilden hebben t.a.v. palliatieve zorg. Daarom zijn we met de adviseur van Fibula en onze netwerkcoördinator in gesprek gegaan. Samen zijn we gaan sparren over wat voor onze organisatie de juiste manier zou zijn om er zoveel mogelijk uit te halen”…

Wat levert het de zorgorganisatie op?

…”Bewustwording van Palliatieve Zorg. Het is onderdeel van de wijkzorg, maar door de Zelfevaluatie zie je dat er veel verbeteringen mogelijk zijn. Het geeft handvatten waar je verbetertrajecten op kunt zetten. Door er zo bewust mee bezig te gaan kun je gerichter binnen de wijkteams kennis van Palliatieve Zorg delen”…

Wat is de waarde voor het Netwerk? 

…”Palliatieve Zorg is netwerkzorg. Samen met de betrokken netwerkleden probeer je met elkaar de juiste zorg te verlenen in de palliatieve fase. In de Zelfevaluatie komt die samenwerking ook heel sterk naar voren in de werkgroep. Door hier meer op in te zetten is veel winst te behalen.”…

Aanvulling vanuit unitleider:

…”De ervaring is tot nu toe positief. Alleen we zijn nog in de afrondende fase, dus kunnen over het resultaat nog niet een goed beeld qua ervaring geven. Wel zijn ervoor onszelf al punten naar voren gekomen, en geeft dit al duidelijk inzicht door de evaluatie. De samenwerking zie ik nu nog niet binnen de organisatie. Het blijft nu nog ‘hangen’ bij de werkgroep, dus we zitten nu nog steeds in ‘de bubbel’ van enkele medewerkers. We gaan nu aan de slag met het verbeterplan”…

Ervaringen van een medewerker uit een ziekenhuis

Start Zorgorganisatie met de Zelfevaluatie

“…Wij zijn voor de zomer in 2021 gestart met opzetten van de Zelfevaluatie. We hebben een werkgroep opgezet van verpleegkundigen, een longarts, een internist een anesthesist/pijnspecialist, een orthopeed, een manager, een geestelijk verzorger en 2 PAT-leden (Palliatief Advies Team). Onder leiding van een gespreksleider hebben wij twee bijeenkomsten van vier uur gehad waarin we de vragen van de Zelfevaluatie hebben doorgenomen. Het dossieronderzoek hebben we laten uitvoeren door alle werkgroepleden…”

Wat levert het de zorgorganisatie op?

“…Wat vooral naar voren kwam: we bespreken onderdelen van de palliatieve zorg wel, maar er is geen structuur. Geen duidelijke afspraken over wanneer, hoe, wie en hoe vast te leggen. Er wordt slecht of weinig vastgelegd in het dossier en als het is vastgelegd is het voor zorgverleners moeilijk of niet terug te vinden. Er is weinig tot geen overdracht heen en terug van kennis/informatie t.a.v. waarden, behoeften en wensen tussen zorgverleners in huis en extern…”

Ervaringen van een medewerker uit een zorgcentrum

Start Zorgorganisatie met de Zelfevaluatie

“…Het is van belang om van tevoren, gezamenlijk, verwachtingen en doelen duidelijk te maken zodat je ook echt kunt borgen. Daarom hebben we onze kwaliteitsadviseur direct betrokken. Wij delen het in de gehele organisatie en onze bestuurder is ook op de hoogte. Bij de verbeteringen richten we ons op organisatieniveau en op inhoudsniveau…”

Wat levert het de zorgorganisatie op?

“…Concreet gaan we aan de slag met de ‘aandachtsvelders’. In een persoonlijk gesprek leggen we uit wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn. Van de aandachtsvelders verwachten we passie, verbindende competenties en vaardigheden op het gebied van deskundigheidsbevordering. We faciliteren ze door scholing en coaching. Omdat we een kleine organisatie zijn, met korte lijnen zien we meteen de impact van onze acties. Dat is fijn om te zien…”

Afsluitende opmerking van de netwerkcoördinator

“…Het voordeel van de Zelfevaluatie in de provincie is dat we van elkaar kunnen leren. Het is mogelijk om het instrument te laten aansluiten bij de eigen organisatie (grootte, cultuur, status, kwaliteit palliatieve zorg, et cetera). De Zelfevaluatie kan worden ingezet op het moment dat er ruimte, tijd en aandacht voor is binnen de organisatie. Landelijke evaluatiebijeenkomsten (gericht op een bepaalde sector) leveren ook veel op. Op termijn kunnen we de Zelfevaluatie ook op provinciaal niveau evalueren. Dus iets later in de tijd hebben we meer bruikbare informatie. Het maatwerk dat de adviseur van Fibula levert is heel waardevol. Zij heeft ruime ervaring en is in staat om op een coachende manier de deelnemers te faciliteren. Dat is heel fijn…”

‹ Terug naar overzicht